Doradztwo


 


KOBALT oferuję także usługi w ramach doradztwa z prawa transportu, prawa pracy oraz czasu pracy kierowcy, oraz innych zagadnień związanych z dziedzina transportu. Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty:
 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w  w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami Celnymi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna  w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 – elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR – DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców – archiwizacja
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
Świadczymy pomoc w pisaniu odwołań od kar nałożonych w transporcie drogowym (ITD, Policja, SG, SC), a także w ewentualnym późniejszym postępowaniu sądowym, a także usługi dla kierowców zawodowych w transporcie drogowym oraz przewoźników w zakresie:
 • Odwołań od niesłusznie nałożonych kar pieniężnych przez krajowe i zagraniczne służby kontrolne,
 • Pomocy prawnej w negocjacjach z pracodawcami oraz w zakresie postępowań sądowych, w szczególności o zaległe wynagrodzenia, diety, niesłuszne zwolnienia itp.,
 • Archiwizacja i rozliczanie czasu pracy kierowców do celów postępowań administracyjnych czy sądowych,
 • Reprezentacji przed organami administracji państwowej oraz pracodawcami,
 • Pomocy prawnej w konfliktach z zakładami ubezpieczeniowymi z tytułu zdarzeń drogowych.
Niektóre konflikty pomiędzy pracodawcami a kierowcami wymagają rozwiązania na drodze sądowej. W naszej ocenie w celu uniknięcia kosztów sądowych i towarzyszących sprawie, najlepiej rozwiązać konflikt za zawarciem ugody. Jednak coraz częściej spotyka się sytuacje, gdzie pracownik pomimo braku argumentów decyduje się na sprawę sądową. Ponieważ kary pieniężne nakładane na podstawie ustawy o transporcie drogowym mają rygor natychmiastowej wykonalności złożenie odwołania nie wstrzymuje konieczności opłacenia kary, ale istnieją sposoby na wstrzymanie kary do czasu zakończenia postępowania lub na rozłożenie kary na raty.

Oferujemy archiwizacje dokumentów związanych z czasem pracy kierowców, w szczególności wykresówek i danych z karty kierowcy / tachografu cyfrowego. Posiadanie tych danych jest niezbędne do sporządzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy, a na jej podstawie rozliczenia nadgodzin, godzin nocnych, dyżurów, diet i innych.

Bardzo ważnym elementem działalności Naszej Firmy jest rozliczanie czasu pracy kierowców oraz analiza ich pracy pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych. Pozwala to na bieżące reagowanie na wykroczenia, które w konsekwencji na uniknięcie kar pieniężnych w wyniku kontroli drogowych w całej Europie. Niestety większość przedsiębiorców działających w branży transportowej bagatelizuje kwestię właściwego rozliczania i kontrolowania pracownika, narażając się nie tylko na koszty ale także na niebezpieczeństwo ze podczas kolizji drogowej może zostać nie wypłacone odszkodowanie jeśli były naruszenia w czasie pracy kierowcy.
   
 • Zatrudnienie kierowcy – przygotowujemy odpowiednie dokumenty kadrowe, wybieramy odpowiedni system czasy pracy, wykaz obowiązków pracownika, regulamin pracy oraz dodatkowe informacje, instrukcje itd.
 • Kontrola czasu pracy - wszelkie dokumenty powinny być sprawdzane kompleksowo względem przepisów UE (rozporządzenia 561 i 3821) oraz krajowych (Ustawa o czasie pracy kierowców). Dysponujemy systemem (TACHOSCAN – taki sam jest używany przez ITD oraz PIP przy kontrolach) umożliwiającym rozliczanie czasu pracy zarówno ze standardowych wykresówek, danych z kart kierowców czy tachografu cyfrowego. Każda firma otrzymuje w odniesieniu do każdego kierowcy lub pojazdu:
  •  
  • ewidencję czasu pracy uwzględniającą systemy zatrudnienia, wszelkie nieobecności (wolne, urlopy, pracę w charakterze innym niż kierowca );
  • raport wykroczeń  z analizą przyczyn ich powstania, radami pomagającymi uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości,
  • przygotowanie protokołów z naruszeni wraz z karami upomnienia bądź naganami dla kierowcy,
  • wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach,
  • możliwe rozliczanie diet i raportowania zużycia paliwa,
  • sporządzanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdów,

  • sporządzanie raportu z dni do odbiorów za prace w dni wolne, oraz za nadgodziny.

  • oraz wiele innych raportów sporządzonych na życzenie klienta,

  Odpowiednia dokumentacja zapewnia zabezpieczenie prawne przedsiębiorstwu. Firma transportowa w przypadku kontroli ma możliwość uwolnić się od odpowiedzialności za łamanie przepisów w przypadku, gdy udowodni brak akceptacji na tego typu zachowanie kierowców. 
 • Kontrola w przedsiębiorstwie – prowadzimy czynny udział w kontroli w przedsiębiorstwie (ITD oraz PIP).
 • Szkolenie zatrudnionych kierowców – szkolimy kierowców w zakresie prawa transportowego, czasu pracy kierowców, prawa pracy, obsługi tachografów cyfrowych,
Przedsiębiorcy zajmujący się transportem drogowym częstokroć obawiają się ewentualnych konsekwencji w przypadku kontroli ich firmy przez Inspekcję Transportu Drogowego. Z doświadczenia wynika, że większość kar pieniężnych nakładanych przez organy kontrolne nie wynika z drastycznych przewinień lecz z małych naruszeń których można było by wyeliminować. Odpowiednio przygotowane przedsiębiorstwo ma szansę ograniczyć znacząco ewentualną karę pieniężną.

Najczęściej nakładane kary nie wynikają z wprost naruszanego czasu pracy, lecz z nieprawidłowego gromadzenia dokumentacji socjalnej (a przed tymi karami można się łatwo uchronić), a w szczególności:
 • - nieprawidłowo wypełnianych wykresówek,
 • - nieprawidłowo stosowanych różnych typów zaświadczeń o nieprowadzeniu,
 • - nieprawidłowo przeprowadzanej obsługi do tachografu cyfrowego,
 • - nieprawidłowo prowadzonej ewidencji czasu pracy,
 • - błędnym wypełnianiem dokumentacji przewozowej,
Największym ryzykiem jest jednak groźba cofnięcia licencji w wyniku kontroli. Może to nastąpić jeżeli w trakcie działań kontrolnych ustali się notoryczne fałszowanie dokumentów socjalnych, w szczególności wykresówek czy danych z tachografu cyfrowego. Sprawdzenie pozwala ustalić najistotniejsze zagrożenia w przedsiębiorstwie i usunąć je przed kontrolą organu. Pracodawca ma wówczas jeszcze możliwość podjęcia odpowiednich działań w stosunku do kierowców.
Katalog SEO Katalog stron Katalog stron NETpedia Katalogseo24.pl Katalog SEO 24 Pozycjonuje.NET - Pozycjonujący Katalog